X
GO
DnnForge - NewsArticles
میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر

میزگرد آمریکا به‌ علاوه سه؛ "ترور، تحریم و جنایت علیه بشریت" در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی امروز شنبه، نهم تیر ۱۴۰۳، با حضور «کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و جمعی از اساتید دانشگاه و اتباع ایرانی آزاد شده از زندان‌های آمریکا در محل ستاد حقوق بشر برگزار شد.

 

دریافت تصاویر
شنبه 09 تیر 1403
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • میزگرد آمریکا به علاوه ۳ با حضور دبیر ستاد حقوق بشر