X
GO
DnnForge - NewsArticles
استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد روز شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ پس از ۱۶۸۰ روز حبس در زندان سوئد، به ایران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و برخی از مقامات دیگر و خانواده قرار گرفت.

دریافت تصاویر
شنبه 26 خرداد 1403
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر
 • استقبال از حمید نوری در فرودگاه مهرآباد با حضور دبیر ستاد حقوق بشر